JAVNI POZIV ZA DODJELU NA KORIŠTENJE MOBILNIH DRVENIH KUĆICA

  Na osnovu člana 19. stav (1) tačke c) i d) Zakona o turističkim zajednicama („Službene novine Tuzlanskog kantona“ broj: 11/15 i 14/16), člana 3. i 7. Statuta Turističke zajednice grada Gračanica („Službeni glasnik Grada Tuzla“ broj: 11/17. Turistički ured Turističke zajednica grada Gračanica objavljuje:

J A V N I   P O Z I V

za dodjelu na korištenje mobilnih kućica u periodu od ponedjeljka 05.12.2022.godine do 31.12.2022.godine, a u svrhu podrške i pomoći sektoru poduzetništva i obrta na teritoriji Grada Gračanica, sa ciljem kreiranja i obogaćivanja turističke ponude u zimskom periodu u okviru manifestacije „Zima u Gračanici“

I Predmet Javnog poziva

Ovim Javnim pozivom prikupljaju se prijave za učešće u manifestaciji „Zima u Gračanici“.

II Subjekti koji se mogu prijaviti na Javni poziv

Pravo podnošenja prijave za korištenje mobilnih kućica u periodu od 05.12.2022. do 31.12.2022. godine imaju:

a)   fizička  lica   koja   obavljaju   samostalne   djelatnosti   (obrtničke,   uslužne,   ugostiteljske djelatnosti, proizvodne) registrovane na području grada Gračanica, kod nadležnog organa za registraciju djelatnosti u Gradskoj upravi Gračanica i koji registrovanu djelatnost obavljaju kao osnovno zanimanje (a u vezi sa pripremom i usluživanjem hrane i pića), te

b)   privredna  društva  (d.o.o.)  koja  su  registrovana  na  području  grada  Gračanica,  za  obavljanje djelatnosti ugostiteljstva i/ili priprema i usluživanje hrane i pića.

c) udruženja građana registrovana na području Grada Gračanica.

d) druga pravna i fizička lica koja nisus a područja Grada Gračanica ukoliko se ne prijavi dovoljan broj aplikanata.

III Lokacija i radno vrijeme kućica

Lokacija na kojoj će biti postavljene kućice je ulica Alije  Izetbegovića .

Radno vrijeme kućica je  od 09.00 do 23.00, uz obavezu da kućice moraju biti otvorene i na raspolaganju posjetiocima manifestacije „Zima u Gračanici“ svakog dana u periodu od 10.30 do 15.00 i od 18.00 do 23.00, osim u okolnostima više sile koja bi spriječila rad istih.

Korisnicima kućica je dozvoljen rad i u toku cijelog radnog vremena (09.00-23.00) ukoliko su u mogućnosti  da  organiziraju  nesmetan  rad  istih.   Radno  vrijeme  može  biti  predmetom  izmjena sukladno važećim propisima i naredbama nadležnih organa.

Korisnici kućica dužni su imati po jednu aktivnost sedmično koja podrazumijeva zabavni program.

IV Finansiranja učešća u organizaciji i realizaciji manifestacije

 Korištenja kućica u periodu navedenom u članu II Javnog poziva odabrani korisnici će dobiti na korištenje besplatno.

V Kriteriji za odabir korisnika mobilnih kućica

KRITERIJIBodoviMax.broj bodova
1Vrsta djelatnostiUgostiteljstvo55
Udruženje sa ručnim radovima5
Palačinkarnica5
Slatka kućica5
2Vlasnik je ženaDa11
 Ne0
3Vlasnik je mlada osoba[1]Da11
 Ne0
4Vlasnik je osoba sa invaliditetom[2]Da11
 Ne0
5Broj zaposlenih u momentu apliciranja[3]1-315
 4-83
 8…5
6Prijavitelj obavlja registrovanu djelatnost duže od godinu dana na datum objave Javnog pozivaDa22
 Ne0
7Izmirene obaveze na ime članskog doprinosa turističkoj zajednici od 1.jauara do 31.oktobra 2022.godiniDa33

Napomena:  Prijavitelji, ukoliko su obaveznici plaćanja članarine dužni su dostaviti dokaz o izmirenoj uplati članarine

Sve kvalifikovane prijave će biti bodovane u skladu sa gore navedenim kriterijima i Komisija iz

člana VIII ovog Javnog poziva će na osnovu osvojenih bodova sačiniti Listu krajnjih korisnika.

Prijavitelji na Javni poziv mogu podnijeti samo jednu prijavu i mogu ostvariti pravo na dodjelu

samo jedne kućice.

Ukoliko  broj  prihvatljivih  prijavitelja  bude  manji  od  raspoloživog  broja  kućica,  Turistička zajednica  grada  Gračanica  zadržava  pravo  da  u  skladu  sa  konačnom  rang  listom,  odabranim korisnicima, koji za to iskažu interes, omogući korištenje većeg broja kućica.

VI Ko ne može učestvovati na ovom Javnom pozivu

Putem ovog Javnog poziva ne mogu se prijaviti fizička lica bez registrovane samostalne djelatnosti u oblasti ugostiteljstva i poduzetništva, kao ni subjekti koji imaju status: javne ustanove i javnog preduzeća.

VII Način prijavljivanja

Prijave za ovaj Javni poziv podnose se na prijavnom obrascu koji se može preuzeti na internet

Stranici www.visitgracanica.ba  te u prostorijama Turističkog ureda Turističke zajednice grada Gračanica.

Uz popunjen prijavni obrazac, prijavitelj je dužan dostaviti sljedeću dokumentaciju:

•           Dokaz o registraciji fizičkog lica koje obavlja samostalnu djelatnost ili obrt na području grada  Gračanica,  kod  nadležnog  organa  za  registraciju  djelatnosti  u  Gradskoj  upravi  Gračanica (kopija rješenja nadležnog organa),

•   Rješenje o registraciji iz Sudskog registra za d.o.o. koji se prijavljuju,

•   Specifikacija  za  isplatu  plaća  za  vlasnika  za  period  juli-septembar  2022.  godine  –

fotokopija,

•   Specifikacija  za  isplatu  plaća  zaposlenika  za  period  juli-  septembar  2022.  –  fotokopija

(ukoliko pored vlasnika ima i druge zaposlenike),

•   Uvjerenje o izmirenim obavezama prema javnim prihodima (original ili ovjerena kopija

nadležne Porezne uprave, ne starije od 30 dana),

  • Fotokopija lične karte vlasnika,

•   Potpisana Izjava o prihvatanju pravila korištenja kućica (Izjava dostupna kao sastavni dio

Pravila o korištenju kućica),

•   Dokumentacija  kojom  se  potvrđuje  da  je  vlasnik  osoba  sa  invaliditetom  (ukoliko  je

navedeno u Prijavnom obrascu).

  • Dokaz o plaćenoj obaveznoj članarini TZTK ukoliko je obaveznik plaćanja članarine.

VIII Provođenje Javnog poziva

Postupak ocjenjivanja po Javnom pozivu provodi Komisija koju imenuje Turističko vijeće, a koja ima predsjednika i 2 člana, na način da u Komisiji budu jedan (1) člana Turističke zajednice grada Gračanica i jedan (1) član Gradske uprave Gračanica i jedan (1) član BKC Gračanica.

Za svaki od kriterija pojedinačno, Komisija dodjeljuje usaglašen broj bodova, a ukupan broj po Prijavnom obrascu predstavlja zbir svih bodova dodijeljenih u Obrascu za ocjenjivanje, koji je sastavni dio Zapisnika o radu Komisije.

Po  okončanju  postupka  ocjenjivanja,  Komisija  je  dužna  na  osnovu  Obrazaca  za  ocjenjivanje sačiniti Zapisnik i Listu krajnjih korisnika po broju osvojenih bodova najkasnije 5 radnih dana nakon zatvaranja Javnog poziva, te istu uputiti Turističkom vijeću TZ grada Gračanica na konačno usvajanje u roku od najduže 3 radna dana.

Po konačnom usvajanju Liste iz prethodnog stava, Turistički ured Turističke zajednice grada Gračanica će sa krajnjim korisnicima zaključiti Ugovore o dodjeli i načinu korištenja mobilnih kućica.

Konačna rang lista korisnika biće objavljena na internet stranici Turističke zajednice grada Gračanica www.visitgracanica.ba

IX Trajanje Javnog poziva i podnošenje prijava

Javni poziv ostaje otvoren do utorka 22. novembra 2022. do 16:00 sati.

Prijave na Javni poziv sa pratećom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenim kovertama lično u Turistički ured Gračanica ili  na adresu:

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA  GRAČANICA

Ul. Osman-kapetanova medresa broj:13.

75320 Gračanica, Bosna i Hercegovina

sa naznakom:

„Prijava na Javni poziv za učešće u manifestaciji „Zima u Gračanici“

 Nepotpune  i  ne bl a g o v remene  prija v e  neće  se  uze ti  u  ra zma tranje.

Sve dodatne informacije o načinu i postupku učešća u Javnom pozivu, mogu se dobiti u

Turističkoj zajednici grada Gračanica na broj telefona: 061-054-596 ili na e-mail: tzggracanica@gmail.com